4 subsidieregelingen plattelandsontwikkelingsprogramma opengesteld

De provincie Noord-Holland heeft besloten om 4 subsidieregelingen uit het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open te stellen. POP 3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven
Vanuit de regeling Verplaatsing van landbouwbedrijven wordt subsidie verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de Noord-Holland gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen.

In totaal is voor 2021 € 3.570.000,- beschikbaar (50% van het bedrag komt uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en er is 50% provinciale cofinanciering).

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 en tot uiterlijk 24 september 2021, 17.00 uur.

Niet-productieve investeringen water
Deze subsidie is bedoeld voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen. Investeringen moeten leiden tot het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort en/of verzilting van grond- en/of oppervlaktewater (waterkwantiteit), en/of een verbeterde kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn de aanleg- en inrichting van natuurvriendelijk oevers en het herstellen van (vis)migratiemogelijkheden.

In totaal is € 1.000.000,00 beschikbaar. De middelen zijn voor 100% afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 juli 2021 en tot uiterlijk 29 oktober 2021.

LEADER-projecten
LEADER ( Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland mede mogelijk wordt gemaakt door provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Projecten in dit programma komen ten goede aan onder andere
de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op het platteland,  innovaties op agrarische bedrijven en de leefomgeving van de agrarische sector.
In totaal is € 1.112.520,00 beschikbaar. Dit bedrag bestaat voor 50% ELFPO middelen, 25% provinciale en 25% gemeentelijke middelen. 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 tot en met uiterlijk 27 augustus 2021.

Samenwerking in het kader van Europese Innovatie
De regeling EIP-AGRI is bedoeld voor de uitvoering van projecten die passen bij de Voedselvisie 2020-2030. Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op innovatie en samenwerking.

De provincie heeft de selectiecriteria voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen, inclusief de puntenscore, gericht op de doelen van de Voedselvisie 2020-2030. Daarbij gaat het om innovaties gericht op het sluiten van kringlopen, nieuwe verdienmodellen, ketenversterking en versterking van biodiversiteit in de landbouw.

In totaal is € 2.000.000,- beschikbaar bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% provinciale cofinanciering (Voedselvisie 2020-2030). 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 tot en met uiterlijk 27 augustus 2021.

Meer informatie: